oferta


KONSTRUKCJE STALOWE

Firma GRAJAN projektuje, wykonuje oraz montuje kominy i konstrukcje stalowe.
Wykonaliťmy między innymi:

 • montaż komina stalowego w Oleťnicy h = 65m,
 • częťciowy demontaż (skrócenie) komina stalowego Szpitala Specjalistycznego w Pile h = 65m,
 • montaż i demontaż kilkudziesięciu innych kominów stalowych,
 • montaż konstrukcji hali spalarni odpadów medycznych przy Szpitalu specjalistycznym w Pile,
 • montaż konstrukcji silosów w firmie KOMPLEXMŁYN w W‘growcu.


MAN Bus - Budowa Hali Odbiorów, Biurowca i Hali Studiów Metod Produkcyjnych w Sadach k. Poznania.

W okresie od lutego 2009 do wrzeťnia 2009 wykonywaliťmy pracę zwi‘zana z budow‘ „Hali Odbioru (1800­m2), Hali Studiów Metod Produkcyjnych (600m²)i Biurowca (200m²)” dla fabryki autobusów MAN Bus w Sadach.

Przedsięwzięcie zakładało postawienie nowych budynków wraz z poł‘czeniem ich do istniej‘cych już hal.

Przy realizacji inwestycji zastosowane zostały najnowsze technologie.


Rewitalizacja wieży cisnień w Łobżenicy:montaż konstrukcji stalowej silosów w KOMPLEXMŁYNIE w W‘±growcu:komin w firmie TARKET w Orzechowie (dostawa i montaż):komin szpitala Specjalistycznego w Pile h = 65 m (prace demontażowe):kominy kotłowni oisedlowej w Łabiszynku (dostawa i montaż):dostawa i montaż konstrukcji stalowej hali spalarni odpadów medycznych w Pile:Modernizacja linii oczyszczania wody spławiakowej:

Montaż łapacza lekkich zanieczyszczeń

Inwestycje wykonane dla Cukrowni w Nakle n/Noteci±


Remont pakowni i magazynu cukru" dla Cukrowni w Nakle n/Noteci±:ZBIORNIKI STALOWE

Wykonujemy i montujemy zbiorniki stalowe ciťnieniowe i bezciťnieniowe:

 • ze stali węglowej o pojemnoťciach 0,3 - 500 m3,
 • ze stali kwasoodpornej o pojemnoťciach 0,3 - 300 m3.

Wykonaliťmy między innymi:

 • zbiorniki ze stali nierdzewnej w firmie DESTYLACJE POLSKIE w Obornikach,
 • zbiorniki ze stali nierdzewnej w firmie DESTYLACJE POLSKIE w Goszynie (jako podwykonawca),
 • modernizację (wydłużenie o 7,2 m) dwóch autoklawów w firmie SILIKATY OSTROŁĘKA - Zakład w Przysieczynie,
 • zbiornik ciťnieniowy dwukomorowy w firmie STEICO S.A. w Czarnkowie,
 • kilkadziesi‘t innych zbiorników ze stali węglowej.


Montaż zbiornikow stalowych w Goszynie:USŁUGI SPAWALNICZE

Spawamy w osłonie argonu, CO2, metod‘ MIG/MAG i TIG.
Spawane materiały:

 • stale węglowe,
 • żeliwa,
 • stale kwasoodporne i nierdzewne,
 • aluminium i jego stopy,
 • metale kolorowe: miedĄ, mosi‘dz i br‘z,
 • tytan

Posiadamy urz‘dzenia spawalnicze typu MIG/MAG, TIG fińskiej firmy KEMPI oraz urz‘dzenia plazmowe do cięcia metali POWERMAX 1250 amerykańskiej firmy HYPERTHERM.
Zapewniamy pełn‘ obsługę laboratoryjn‘ w zakresie spawalnictwa uznan‘ przez Dozór Techniczny. Firma posiada stał‘ współpracę z laboratorium INSTAL Poznań oraz laboratorium Zakładu Remontowego Energetyki Poznańskiej w Czerwonaku.


RUROCIˇGI

Wykonujemy ruroci±gi ciepłownicze do przesyłu czynników o niskich, ťrednich i wysokich ciťnieniach.
Wykonaliťmy między innymi:

 • ruroci±g przesyłu pary PN 100 i PN 40 w firmie STEICO S.A. Zakład w Czarnkowie,
 • ruroci±g przesyłu kondensatu PN 25 w firmie STEICO S.A. Zakład w Czarnkowie,
 • ruroci±g przesyłu czynnika grzewczego w Jednostce Wojskowej Poznań Krzesiny,
 • kilkadziesi‘t osiedlowych sieci ciepłowniczych.


ruroci‘g parowy w STEICO S.A. w Czarnkowie:MODERNIZACJA KOTŁÓW ENERGETYCZNYCH

Wykonujemy:

 • modernizacje częťci ciťnieniowej,
 • wymurówki,
 • izolacje,
 • czyszczenie kotłów,

Wykonaliťmy między innymi:

 • modernizację kotła OR 32 w firmie STEICO S.A. Zakład w Czarnkowie,
 • modernizację kotła OR 32 w firmie STEICO S.A. Zakład w Czarnej Wodzie,
 • modernizacje kotła WR 10 w firmie MPEC w W‘growcu,
 • remont kotła ER-125 w Szpitalu Specjalistycznym w Pile.


MODERNIZACJA KOTŁÓW ODZYSKNICOWYCH

Wykonujemy:

 • modernizacje częťci ciťnieniowej,
 • elementy pozwalaj‘ce na poł‘czenie kotła z układem spalin i grzewczym,
 • elementy konstrukcji noťnej,
 • izolacje.

Istniej e możliwoťć wykonania automatyki z pełn‘ wizualizacj‘ procesu. W wykonanych przez nas kotłach tego typu zastosowaliťmy unikatowe, nie spotykane w kraju rozwi‘zania ułatwiaj‘ce eksploatację (czyszczenie) oraz znacz‘co przedłużaj‘ce żywotnoťć kotłów.
Wykonaliťmy między innymi:

 • modernizację kotła modernizacja kotła WU-020 o mocy 1,7 MW w Hucie Szkła Ujťcie S.A.,
 • modernizację kotła modernizacja kotła WU-028 o mocy 2,8 MW w Hucie Szkła Sieraków S.A.,
 • modernizację kotła modernizacja kotła WU-022 o mocy 2,2 MW w Hucie Szkła Ujťcie S.A.,Kompleksowy projekt, prefabrykacja i montaż kotła odzysknicowego o mocy 1,6 MW w Hucie Szkła Orzesze należ±cej do POL-AM-PACK S.A.:kocioł odzysknicowy w HUCIE SZKŁA "WARTA" w Sierakowie (dostawa i montaż):kocioł odzysknicowy nr 1 i 2 w HUCIE SZKŁA w Ujťciu (dostawa i montaż):INNE KOTŁY

Od wielu lat projektujemy kotłownie i wyposażamy je w różne kotły na paliwa konwencjonalne.
Szczególnie polecamy:

 • kotły TKM przeznaczone do spalania węgla kamiennego w postaci EKOGROSZKU. Typoszereg tych kotłów obejmuje jednostki o mocy 20 -500 kW,
 • kotły GENERATOR KW-GR przeznaczone do spalania węgla kamiennego w postaci miału sortu MI,
 • kotły gazowe i na olej opałowy,


PRZEDPALENISKO OPALANE SŁOMˇ

Zadaniem instalacji jest umożliwienie ci‘głego, kontrolowanego podawania i spalania słomy stanowi‘cej Ąródło energii dla kotła. Zespół urz‘dzeń mechanizuje i automatyzuje prace obsługi kotła zwi‘zane z zasilaniem kotła paliwem.

Przedpalenisko współpracuje z kotłem zasilaj‘c go gazami spalinowymi ze słomy spalanej z niedomiarem powietrza oraz strumieniem powietrza wtórnego. Urz‘dzenie umożliwia zast‘pienie stosowanego dotychczas paliwa paliwem zastępczym - słom‘ w prostok‘tnych balotach o wymiarach 120x80x220 cm. Procesem spalania steruje mikroprocesorowy, swobodnie programowalny regulator.

Podstawowym paliwem dla przedpaleniska jest słoma zbożowa lub rzepakowa. Zalecana wilgotnoťć paliwa to około 12 20 %.

Zasilanie instalacji paliwem odbywa się z okresowo ładowanego stołu podawczego o długoťci 10 mb i pojemnoťci około 4 bel słomy. Załadunek bel słomy na stół podawczy odbywa się przy pomocy ładowacza czołowego na ci‘gniku lub ładowarki.

Wydajnoťć przedpaleniska regulowana jest iloťci‘ (częstotliwoťci‘) podawania paliwa do podajnika oraz poprzez regulację częstotliwoťci pracy podajnika paliwa na ruszt, oraz iloťci‘ powietrza pierwotnego i wtórnego.

Spaliny z przedpaleniska wraz z powietrzem wtórnym zasysanym przez dysze w kanałach wpływaj‘ do płomiennic kotła. W płomiennicach następuje ich końcowe dopalenie. Po przejťciu spalin przez płomiennice i płomieniówki s‘ one odprowadzane za pomoc‘ wentylatora wyci‘gowego spalin do komina.

Oferujemy przedpaleniska o mocy 1-3 MW.

Pracuj‘ce od dwóch sezonów palenisko współpracuj‘ce z kotłem EKONOMIK ER-125 osi‘gnęło bardzo dobre wyniki ekonomiczne i ekologiczne.


Montaż przedpaleniska opalanego słom‘ zasilaj‘cego kocioł parowy:INNE KOTŁY

Od 1999 roku instalujemy kotły zasilane biomas‘. Blisko współpracujemy z takimi firmami jak METALERG OŁAWA, czy PBG System - przedstawicielem firmy HDG Bavaria. Wybudowaliťmy i zmodernizowaliťmy wiele kotłowni zasilanych biomas‘, których ł‘czna moc wynosi ponad 25 MW.
Szczególnie polecamy:

 • kotły przeznaczone do spalania słomy EKOPAL RM w zakresie mocy 40-700 kW,
 • kotły suszarnicze przeznaczone do spalania słomy,
 • kotły przeznaczone do spalania drewna litego EKOPALIK, BAVARIA,
 • kotły do spalania brykietu i zrębek.KOMPOSTOWNIE ODPADÓW

Budowa kompostowni odpadów wraz z infrastruktur± na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie - kompleksowa realizacja obiektu:


Dostawa, montaż i uruchomienie elementów instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych w technologii Hantsch na składowisku w Domaszkowicach k/Nysy:

W 2014 roku wykonaliśmy:

dla MPO sp. z.o.o. Białystok projekt, dostawę, montaż i uruchomienie nowej dziesięciostanowiskowej linii sortowniczej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: szkło, butelki PET, folia, puszki aluminiowe, tektura i makulatura.

dla MZK sp. zo.o. Kostrzyn n/Odrą projekt, dostawę, montaż i uruchomienie nowe sześciostanowiskowej linii sortowniczej przeznaczonej do sortowania odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki takich jak: szkło, butelki PET, folia, puszki aluminiowe, tektura i makulatura.